Ana sayfa » İçtihat Kararları

İÇTİHAT KARARLARI

TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ – TEDBİR KARARI VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE TAŞINMAZIN BAŞKA KİŞİLERE DEVİR VE TEMLİK EDİLEREK DAVANIN KONUSU ORTADAN KALKABİLECEĞİ – İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ

Taraflar arasında görülen davada Mahkemece geçici hukukî koruma talebinin kabulü kararına yönelik itirazın reddine dair verilen ara kararın istinaf incelemesi davalılardan ….. vekili tarafından istenmiş, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU – YARGILAMANIN DÜZENLİ YAPILAMAYACAĞI – KAMU GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN AÇIK VE YAKIN TEHLİKENİN SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ VE DAVANIN NAKLİ İSTEMİNİN MAHAL MAHKEMESİNDEN GELDİĞİ ANLAŞILDIĞI – DOSYANIN GÖNDERİLMESİ

Dava: Şikayetçi sanıklar … (… oğlu …’den olma), …, …, … ve … ile sanık … (… oğlu …’den olma) hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar … (… oğlu …’den olma), … (… oğlu İslim’den olma), … (… oğlu …’den olma) ve şikayetçi sanık … hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar … … ve mağdur sanık … (… oğlu İslim’den olma) hakkında kasten öldürme, sanık … hakkında ise kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından …

MALA ZARAR VERME SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE DURAN ZAMANAŞIMININ KESİNLEŞEN SONRAKİ MAHKUMİYETE KONU SUÇUN İŞLENDİĞİ GÜN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI -
HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk ...'ın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 151, 31/2 ve 62. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli zamanaşımının (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği …tarihi itibariyle duran zamanaşımının, kesinleşen sonraki mahkumiyete konu suçun işlendiği … günü yeniden işlemeye başladığı belirlenmekle; buna göre oluşan durma süresi de dikkate alındığında) suça sürüklenen çocuğun sorgu tarihi olan … gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yerine yargılamaya devamla aksi şekilde hüküm kurulması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (KAHRAMANMARAŞ) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen kararın, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

Dava; iştirak nafakasının artırılması talebine ilişkindir.

  TMK.182/2 maddesine göre "velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır."

ECRİMİSİL DAVASI – DAVACI TARAFIN ISLAHI GÖZETİLMEK SURETİYLE HÜKÜM TESİSİNİN YERİNDE OLDUĞU – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA TAZMİNATI VE ECRİ MİSİL HESABINA İLİŞKİN HÜKME ESAS TEŞKİL EDEN EK RAPORU DENETİME AÇIK AYRINTILI HÜKÜM KURMAK İÇİN YETERLİ OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacılara ait Denizli ili Pamukkale ilçesi, Akköy Mah. 1692 parsel sayılı 7.150 m2 lik taşınmazın 1978 yılında kanal projesi kapsamında kalması nedeniyle davalı kurumca kamulaştırma yapılmadan taşınmaza el atıldığını, müvekkillerinin maliki olduğu taşınmaz 1978 yılının Ocak ayından itibaren davalı tarafça kullanıla geldiğini, müvekkillerinin bu taşınmazı kullanamadıkların, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL kamulaştırmasız el atma bedelinin, taşınmazın haksız kullanımından kaynaklanan dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıllık süre bakımından fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL ecrimisil bedelinin davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – KAMU DÜZENİ YÖNÜNDEN YAPILACAK OLAN İNCELEME NETİCESİNDE OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – İSTİNAF DİLEKÇESİNİN SÜREDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZ OLDUĞU – KARARIN BOZULMASI

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı-kiracı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

ALACAK DAVASI - TAŞINMAZIN NİTELİĞİ TAMAMININ YÜZÖLÇÜMÜ GEOMETRİK DURUMU VE ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI DİKKATE ALINARAK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI BELİRTİLMEK SURETİYLE İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ VE PİLON YERİ BEDELİNİN HESAPLANMASINDA YÖNTEM İTİBARİYLE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:   TARAFLARIN TALEP VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:   Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait olan Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesi, Kalaycık Mevkiinde kain .. parsel sayılı taşınmazdan davalı kurumca enerji nakil hattı geçirildiğini, kurumun kamulaştırma işlemi yapması ve bedelini peşin ödemesi gerektiğini, ancak davalı kurumun kamulaştırma işlemi yapmadan dava konusu taşınmaza haksız bir şekilde el attığını belirterek taşınmazın pilon yeri bedeli ve irtifak karşılığı olan; 6100 sayılı yasanın 107. maddesi uyarınca tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 50,00-TL'nin temerrüt tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsiline, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRIMI İSTEMİ - TARAFLARIN EKONOMİK SOSYAL DURUMLARI GELİR SEVİYELERİ YAŞANTILARI ARTIRILMASI TALEP EDİLEN İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN KARARDAN SONRA TARAFLARIN EKONOMİK DURUMUNDA YENİD 2

Dava; iştirak nafakasının artırılması talebine ilişkindir.   Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; davacı ile davalının 26/10/2005 tarihinde resmi olarak evlendikleri, bu evliliklerinden 09/08/2006 d.lu ..., 21/12/2007 d.lu ... isimli iki müşterek çocuklarının olduğu, Adana 4. Aile Mahkemesinin 2014/.. Esas, 2015/.. Karar sayılı 04/02/2017 tarihinde kesinleşen ilamıyla davacı ile davalının boşanmalarına, müşterek çocukların velayet hakkının anneye verilmesine...