Ana sayfa » İçtihat Kararları: Alacak Davası ve İstinaf Başvurusunun Reddi

İçtihat Kararları: Alacak Davası ve İstinaf Başvurusunun Reddi

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. Hukuk Dairesi
Esas: 2021 / 610
Karar: 2022 / 1869
Karar Tarihi: 03.06.2022

ALACAK DAVASI – TAŞINMAZIN NİTELİĞİ TAMAMININ YÜZÖLÇÜMÜ GEOMETRİK DURUMU VE ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI DİKKATE ALINARAK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI BELİRTİLMEK SURETİYLE İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ VE PİLON YERİ BEDELİNİN HESAPLANMASINDA YÖNTEM İTİBARİYLE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize tevzi edilmiş olmakla dosya incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN TALEP VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait olan Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesi, Kalaycık Mevkiinde kain .. parsel sayılı taşınmazdan davalı kurumca enerji nakil hattı geçirildiğini, kurumun kamulaştırma işlemi yapması ve bedelini peşin ödemesi gerektiğini, ancak davalı kurumun kamulaştırma işlemi yapmadan dava konusu taşınmaza haksız bir şekilde el attığını belirterek taşınmazın pilon yeri bedeli ve irtifak karşılığı olan; 6100 sayılı yasanın 107. maddesi uyarınca tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 50,00-TL’nin temerrüt tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsiline, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı idare vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddi ile yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama sonunda “Davanın kabulü ile; Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi, Kalaycık mevkiinde kain .. parsel sayılı taşınmaza kamulaştırmasız el atılması sebebiyle toplamda 25.958,00-TL kamulaştırmasız el atma tazminatı bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı TEDAŞ’tan tahsili ile davacıya ödenmesine, varsa tapu kaydında bulunan ipotek ve hacizlerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi, Kalaycık mevkiinde kain .. parsel sayılı taşınmazın Elektrik Mühendisi Bilirkişisi ….. ile Fen Bilirkişisi …..’ın 09/11/2020 havale tarihli raporlarında gri renkle boyanarak gösterilen 2.801,57 m²’lik kısmında davalı TEDAŞ hakkında daimi irtifak hakkı kurulmasına, kurulacak daimi irtifak hakkının tapuya kayıt ve tesciline, Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi, Kalaycık mevkiinde kain 1382 parsel sayılı taşınmazın Elektrik Mühendisi Bilirkişisi ….. ile Fen Bilirkişisi …..’ın 09/11/2020 havale tarihli raporlarında N12 tipinde demir direk olarak belirtilen, P1 olarak adlandırılan ve raporda turuncu renkle gösterilen 5,29 m² olan kısmın davacı adına olan tapu kaydının iptali ile davalı TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline, Elektrik Mühendisi Bilirkişisi ….. ile Fen Bilirkişisi …..’ın 09/11/2020 havale tarihli ortak raporlarının kararın eki sayılmasına” karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı idare vekilinin istinaf sebepleri;

1-TEDAŞ tarafından inşa edilen her bir elektrik tesisinin tüm yönleriyle mevzuata uygun olarak tesis edilmekte olduğu, can ve mal emniyetinin sağlandığı,

 2-Bilirkişi heyetinin usulünce oluşturulmadığı, hükme esas alınan bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığı, yetersiz rapora dayalı olarak eksik tahkikatla karar verildiği,

3-Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda SPK tarafından kabul edilen değerleme standartlarına aykırı tespitler yapıldığı, iddialarını ileri sürmüştür.

 

GEREKÇE:

HMK’nın 355.maddesi hükmüne göre istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Davalı idare vekilinin istinaf itirazlarına münhasıran ve kamu düzenine ilişkin hususlar yönünden resen yapılan inceleme sonucunda;

Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının ve pilon yeri bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre dava konusu taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda arazi niteliğindeki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesi, taşınmazın mevki konum ve bilirkişi raporunda belirlenen özellikleri itibariyle objektif değer artışı uygulanması yöntem itibarıyla doğru olduğu gibi, taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının ve pilon yeri bedelinin hesaplanmasında yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu itibarla; ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaati ile HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca davalı idare vekilinin istinaf başvurusunun esastan REDDİNE dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İlk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca davalı idare vekilinin istinaf başvurularının esastan REDDİNE,

2-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

3-Alınması gerekli 1.773,20-TL nispi istinaf karar harcından peşin olarak alınan 444-TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 1.329,20-TL harcın davalı idareden alınarak Hazineye irat kaydına,

4-Gider avansından varsa artan kısım karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

5-Davalı idare tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-6100 sayılı HMK’nın 7035 sayılı yasa ile değişik 302. ve 359.maddeleri uyarınca tebligat ve kararın yerine getirilmesi için gerekli bildirimlerin ilk derece mahkemesince yapılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6763 sayılı yasa ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 362/1-a bendi uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere oybirliği ile 03/06/2022 tarihinde karar verildi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir