Ana sayfa » İçtihat Kararları: Mala Zarar Verme

İçtihat Kararları: Mala Zarar Verme

T.C YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 2022/ 3422

Karar: 2022 / 13049

Karar Tarihi: 22.06.2022

 

MALA ZARAR VERME SUÇU – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE DURAN ZAMANAŞIMININ KESİNLEŞEN SONRAKİ MAHKUMİYETE KONU SUÇUN İŞLENDİĞİ GÜN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

 

ÖZET: Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk …’ın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 151, 31/2 ve 62. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli zamanaşımının (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği …tarihi itibariyle duran zamanaşımının, kesinleşen sonraki mahkumiyete konu suçun işlendiği … günü yeniden işlemeye başladığı belirlenmekle; buna göre oluşan durma süresi de dikkate alındığında) suça sürüklenen çocuğun sorgu tarihi olan … gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yerine yargılamaya devamla aksi şekilde hüküm kurulması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (KAHRAMANMARAŞ) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 223, 231, 309) (5237 S. K. m. 31, 52, 62, 66, 151)

Mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 31/2, 62/1 ve 52. maddeleri uyarınca 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/01/2012 tarihli ve 2010/824 esas, 2012/8 sayılı kararının 05/03/2012 tarihinde kesinleşmesini müteakip, suça sürüklenen çocuğun denetim süresi içerisinde 26/01/2015 tarihinde işlediği nitelikli hırsızlık suçundan mahkum olduğunun ihbar edilmesi üzerine, hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı Kanun’un 151/1, 31/2, 62/1 ve 52. maddeleri uyarınca 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/06/2019 tarihli ve 2019/.. esas, 2019/.. sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 15/02/2022 gün ve 29781-2021 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/04/2022 gün ve 2022/25834 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre; kayden 08/04/1996 doğumlu olan ve suçun işlendiği 20/10/2010 tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine ilişkin karar verilmiş ise de, suça sürüklenen çocuğa yüklenen suç için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’un 66/1-e, 66/2 ve 67/4. maddelerinde öngörülen 6 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin suç tarihi olan 20/10/2010 tarihinden mahkumiyet hükmünün kurulduğu 27/06/2019 tarihine kadar gerçekleştiği cihetle, suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının dava zamanaşımının dolması nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk …’ın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 151, 31/2 ve 62. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli zamanaşımının (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 05.03.2012 tarihi itibariyle duran zamanaşımının, kesinleşen sonraki mahkumiyete konu suçun işlendiği 26.01.2015 günü yeniden işlemeye başladığı belirlenmekle; buna göre oluşan durma süresi de dikkate alındığında) suça sürüklenen çocuğun sorgu tarihi olan 24/02/2011 ile mahkumiyet karar tarihi olan 27/06/2019 tarihi arasında gerçekleştiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (KAHRAMANMARAŞ) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen 27.06.2019 tarihli ve 2019/371 E., 2019/603 K. sayılı kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle; mala zarar verme suçundan açılan kamu davasının, CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, hükmolunan cezanın kaldırılmasına, 22/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir