Ana sayfa » İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi beylikdüzü avukat
beylikdüzü avukat

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi beylikdüzü avukat

beylikdüzü avukat

İşçi ile işveren arasında iş ilişkisine dayanan bir iş sözleşmesi mevcuttur. İş sözleşmeleri yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. İş sözleşmeleri belirli iş sözleşmeleri şeklinde ya da belirsiz iş sözleşmeleri şeklinde meydana gelebilir. 

Mutlaka yazılı olmaları gereken belirli süreli iş sözleşmeleri; süresi belirli olan işler veya bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi koşullara bağlı olan işleri kapsamaktadır. 

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri ise işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin herhangi bir süreye bağlı olmadığı işleri kapsamaktadır. 

İşçi süresi belirli olsun ya da olmasın bazı koşulların oluşması halinde iş sözleşmesini derhal feshetme hakkında sahiptir. Bu durumlarda işçi, iş sözleşmesinin süresinin bitmesine ya da bildirim süresini beklemek zorunda değildir. 

Bu yazımızda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshinin koşullarını güncel Yargıtay kararlarıyla beraber anlatacağız. 

İşçi, aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir:

1-) Sağlık Sebepleri: 

a) İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olursa:  beylikdüzü avukat

Bu haklı fesih sebebinde önemli olan durum işçinin sağlığı ya da yaşayışını tehlikeye sokan durumun işin niteliğinden kaynaklanıyor olmasıdır. Yargıtay çoğu kararında işyeri çalışma şartlarından kaynaklanmayan hastalıkları işçi açısından haklı fesih sebebi olarak görmemiştir. İşçinin sözleşmeyi yaptığı sırada sözleşme konusu işin sağlığı yönünden tehlikeli olduğunu bilmesi haklı feshe engel değildir. Nitekim kanun gerekçesinde sözleşme yapılırken işçinin yaptığı iş, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle süre dolmadan önce sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceği belirtilmiştir. 

beylikdüzü avukat

Yargıtay Kararları:

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 5350 Karar: 2017/9923

Davacı, laboratuvar ünitesinde laborant olarak davalı işyerinde çalıştığını, çalıştığı işyerinde görevinden dolayı sağlığının işyerinde çalışmaya elverişli olmaması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesinin 1/a bendi uyarınca sağlık sebepleri nedeniyle haklı sebebe dayanarak işten ayrılacağını işyerinde idareye durumunu yazılı bir dilekçe ile bildirdiğini,

işyeri müdürü tarafından davacının talebinin red edildiğini, akabinde bu nedenle iş akdini kendisi fesih ettiğini, ancak hak ettiği ihbar ve kıdem tazminatının kendisine ödenmediği iddiasıyla kıdem tazminatı alacağı ve ihbar tazminatı alacağını davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Yerel mahkeme tarafından; davacının almış olduğu sağlık kurulu raporunu davalı işverene yazılı olarak verip çalıştığı bölümde ve yaptığı işte değişiklik talebinde bulunmadan iş akdini feshettiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir. Yargıtay tarafından verilen karar: sağlık kurulu raporunda, davacının astım teşhisinde bulunulduğu, tozlu dumanlı ortamda çalışmasının sakıncalı olduğu yönünde karar verildiğini, Mahkemece iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı için ne ölçüde tehlike oluşturduğu hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu yönde gerekli araştırmanın yapılarak ilgili sağlık kuruluşundan usulüne uygun rapor aldırılması ve işçinin feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır. 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 1281 Karar: 2016 / 8587 beylikdüzü avukat

Endeks okuma elemanı olarak çalışan davacı; sayaç okuyamaz hale geldiği için iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini iddia etmiştir. 4857 sayılı Kanun’un 24/1-a. maddesi işçi açısından, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçiye haklı sebeple derhal fesih hakkı vermekte ise de; dava konusu olayda fesih hakkının doğup doğmadığı dosya kapsamından tespit edilememiştir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

b)Bulaşıcı Veya İşçinin İşi İle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Tutulması:  beylikdüzü avukat

Bulaşıcı hastalığın aynı şekilde işgücünden tamamen ya da kısmen engelleyecek hastalık olması gerekmektedir. Bulaşıcı olup önemsiz olan hastalıklar bu madde kapsamında işçiye haklı fesih imkanı tanımamaktadır, bu hastalığın işçinin hayatını ciddi şekilde tehdit etmesi gerekmektedir. İşçinin işiyle bağdaşmayan hastalık tabirinden; tezahürü bakımdan tiksindirici, çevresindekileri itici hastalık ve psişik hastalıkların anlaşılması gerekmektedir.  İşçinin işiyle bağdaşmayan hastalığının bulaşıcı olmasına gerek yoktur. Yargıtay kararlarında da herhangi bir hastalığına yakalanma nedeniyle işyerinden ayrılan işçilerin işleriyle bağdaşmayan hastalığa yakalanmaları nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacaklarını belirtmiştir. 

beylikdüzü avukat

Yargıtay Kararları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2000/12876 E. 2000/18504 K. beylikdüzü avukat

Hollanda sigorta doktorunun belirlediği hastalık, rapordan da görüleceği şekilde işçinin işiyle bağdaşamayacak bir hastalık olduğu tartışmasızdır. Davacının Hollanda mahkemesinde açtığı dava, sağlık nedeniyle çalışamayacağı ve atandığı İstanbul da ki göreve başlayamayacağı nedenleriyle akdin feshi niteliğindedir. Nitekim davalıda bu davayla davacının akdi feshettiğini kabul etmiştir. İş Kanunun 16/1-b maddesi gereğince tespit edilen hastalığın işi ile bağdaşabilecek nitelikte olmadığı Hollanda tıp uzmanlarınca da vurgulanmıştır. Bu durumda davacının açmış olduğu davanın olayın oluş biçimi bakımından iş Kanunun 16/1-b fıkrası gereğince iş sözleşmesinin feshi olarak yorumlanması gerekir.

Mahkemenin aksine düşüncelerle kıdem tazminatı istemini de red etmesi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 1988/5122 E. 1988/5373 K.

Davacı, davalıya ait inşaat işinde çalışan işçidir. Tutulduğu sara hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve işine devam edememiş sonuçta bu davayı açarak kıdem tazminatı istemiştir. Sara hastalığının inşaat işi ile bağdaşamayan bir hastalık olarak kabulü gerekir. Böyle olunca davacı kıdem tazminatı isteme hakkına sahip olur. Her ne kadar dava dilekçesinde işverenin feshinden söz edilmişse de bu tavsifte hata olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle gerçekleşecek olan kıdem tazminatına karar verilmelidir. Yazılı şekilde isteğin reddi isabetsizdir.

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlarbeylikdüzü ticaret avukatıbeylikdüzü tazminat avukatıbeylikdüzü sözleşme avukatıbeylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza AvukatıBeylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukatbeylikdüzü hukukbaşakşehir avukatsilivri avukatşikayete bağlı suçlar, idari dava avukatıbeylikdüzü avukat bürolarıbeylikdüzü hukuk bürolarıavukat beylikdüzüavukat blog

11 thoughts on “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi beylikdüzü avukat”

  1. calıstigim firmada ugradigim haksizlıklara karşı hangi haklarıma sabip oldugumu öğrendim yazınız sayesinde teşekkürler

  2. Geri bildirim: Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir? - Akbulut Legal Beylikdüzü

  3. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numara- Zilyetliğin Korunması Nedir?

  4. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numaraları - Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi - 1

  5. Geri bildirim: Anayasa Yargısı/Anayasa Mahkemesi -2 - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

  6. Geri bildirim: AİHS 14. Madde Kapsamında Ayrımcılık Yasağı - Avukat Salih Akbulut

  7. Geri bildirim: Aihm Başvuru - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süreci -

  8. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukatlar - Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine

  9. Geri bildirim: Büyükçekmece Avukat - Kaçakçılık Suçları - Beylikdüzü Avukat Akbulut

  10. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir