Ana sayfa » İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 2

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 2

beylikdüzü hukuk

2-) Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

a-) İşverenin İş Sözleşmesinin Esaslı Noktalarından Biri Hakkında İşçiyi Yanıltması:

İşverenin iş sözleşmesinin yapıldığı esnada sözleşmesinin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış bilgileri vermesi, yanlış vasıflar veya şartlar göstermesi ya da yanlış sözler söylemesi haklı fesih nedenidir. Burada önemli olan husus iş sözleşmesinin işverenin hilesi nedeniyle yapılması durumudur. Bunlara örnek olarak işverenin ücret konusunda, yapılacak iş konusunda, işin yapılacağı yer veya zaman konusunda vb. konularda yanlış bilgiler vermesi iş sözleşmesinin işçi açısından haklı feshine olanak sağlar. 

beylikdüzü hukuk

Yargıtay Kararları:
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/14216 E. 2018/17021 K.

Davalı tarafça dosyaya ibraz edilen işyeri kayıtları arasında mevcut iş başvuru formunun tetkikinde; davacının, vardiyalı çalışmayı kabul etmediği yönündeki seçeneği işaretlediği, davacının iş başvuru formundaki bu irade açıklamasına rağmen işe alındığı dolayısı ile vardiyalı olarak çalışmayacağı hususunda taraflar arasında mutabakat sağlandığı, davacının bu sebeple işe girdiği tarihten itibaren sürekli 08.00-16.00 vardiyasında çalıştığı ancak tanık anlatımları, mesai çizelgeleri ve dosya içeriğinden iş akdinin işverence feshedilmesinden önceki iki üç aylık dönemde vardiyalı çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vardiyalı çalıştırılmak sureti ile çalışma koşulları aleyhine esaslı tarzda değiştirilmiş ise de davacı bu sebeple 6 iş günlük süre içinde iş sözleşmesini feshetmemiş, vardiyalı çalıştırılmasına itiraz etmediği gibi tanığının beyanı ile de sabit olduğu üzere vardiyalı çalışmayı sözlü olarak ve fiilen kabul etmiş, iki – üç ay kadar süre ile vardiyalı çalıştıktan sonra işverence yapılan zammı beğenmemesi üzerine çalışma düzenine dönmek istemiştir. Şu halde, davacının çalışma koşullarında işverence meydana getirilen esaslı değişikliği eylemli olarak kabul ettiği ve bu kabule hukuken değer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/11287 E. 2015/20545 K.

Davacı, davalı işveren nezdinde bölge yöneticisi olarak çalıştığını, şirketin devir alınmasının akabinde eski yöneticiler dönemindeki görev ve ünvanı ile çalışmakta iken 19.03.2012 tarihinde görevinden alınarak depo yönetimi, araçların bakım ve onarım sorumluluğu ile fabrikayla koordinasyon işi ile görevlendirildiğini, iş değişikliği sebebiyle iş sözleşmesini feshettiğini bu sebeple ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davacı şirketin yöneticilerinin değişmesi üzerine bölge yöneticiliği işinden alınarak depo yönetimi, araçların bakım ve onarım sorumluluğu ile fabrikayla koordinasyon işi ile görevlendirilmiş, bu çalışması 19.03.2012 tarihinden 09.07.2012 tarihine kadar sürmüştür. Davacı çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılmasına rağmen iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesinde 6 iş günlük süre içinde feshetmemiştir. Yaklaşık 4 ay sonra öngörülen işten ayrılması karşısında ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması hatalıdır.

b-) İşverenin İşçinin veya Ailesinden Birinin Şerefini Kıracak Söz ve Davranışlarda Bulunması

İşverenin, işçinin kendisi ya da ailesinden birisine şeref kırıcı söz veya davranışta bulunması İş Kanunu’nun 24/2-b maddesi gereğince işçiye iş sözleşmesinin haklı feshi imkânı tanımaktadır. Doktrinde ve Yargıtay kararlarında aile kavramı işçinin eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri, evde oturan hısımları ile ev dışında oturmasına rağmen işçiyle fiilen yakın ilişkide bulunan kimseleri kapsar. Burada önemli olan ölçüt işçiyle yakın bir bağ içinde olan kişilere karşı söylenmiş söz veya davranışlardır. İşverenin işçinin veya ailesinden birinin şerefini kıracak söz veya davranışın Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturmasına gerek duyulmamaktadır. Şeref kırıcı söz veya davranışta bulunanın bizzat işveren olmasına ihtiyaç duyulmayıp aynı zamanda işveren vekilinin de şeref kırıcı söz ve davranışları iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı feshini sağlar. Ayrıca işyerinde başka bir işçinin şeref kırıcı söz ve davranışta bulunmasına rağmen işveren bu durumun farkına varıp gerekli önlemleri almamasında da işçinin haklı nedenle fesih imkanı mevcuttur. beylikdüzü hukuk

Yargıtay Kararları:
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/3068 E., 2020/11094 K.  

Davacı işçi, davalı işverenin feshin gerçekleştiği tarihte şeref ve namusuna dokunan söz ve davranışlarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, kesinleşen ceza yargılaması sonucunda davalının davacıya karşı “hakaret” suçunu işlediği sabit görülmüştür. Gerek ceza yargılaması gerekse işbu dava kapsamı ile işçinin, feshin gerçekleştiği tarihte şeref ve namusuna dokunan işveren sözlerine maruz kaldığı anlaşıldığından işçinin iş sözleşmesini derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple kıdem tazminatının hüküm altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak; dava dilekçesinde “işten ayrılmasına sebep olan olay alttan alınmayacak kadar ithamlarla dolu olması sebebiyle müvekkil davacı işinden ayrılmıştır” denilmek suretiyle iş sözleşmesinin aslında işçi tarafından sonlandırıldığının ifade edilmesi, olayın oluş biçimi, tanık anlatımları, tüm dosya kapsamı ve davacının … isimli işçinin Ankara 9. İş Mahkemesi’nin 2011/893 Esasında görülen davasında tanık olarak verdiği beyanında kendisinin “işten ayrıldığını” söylemesi karşısında, iş sözleşmesinin eylemli olarak işçi tarafından feshedildiği kanısına varılmış olup haklı sebeple bile olsa iş sözleşmesini kendisi sonlandıran tarafın ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmadığından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/27899 E., 2020/821 K.

Somut olayda, mahkemece iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiği sonucuna varılmıştır. Ancak dosya kapsamına göre, işveren vekilinin davacıya küfür ve hakaret ettiği dosya kapsamı ile sabittir. Davacı 16/06/2013 tarihinde rapor aldığını ve rapor bitimi olan 20/06/2013 tarihinde işe başladığında, çalışma koşullarının değiştirilmek istendiğini, böylece mobbing uygulandığını ve istifa zorlandığını ileri sürmüştür. Davacının 20/06/2013 tarihinden sonra işe devam etmediği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davalı taraf iş sözleşmesini 24/06/2013 tarihinde haklı sebeple feshettiğini savunmuştur. Dosya kapsamına göre, davacı çalışma koşullarının değiştirildiğine yönelik iddiasını ispat edememiş ise de, davacının amirinin hakaretine maruz kaldığı ve rapor bitim tarihi olan 20/06/2013 tarihinden sonra işe devam etmediği sabittir. Bu halde, iş sözleşmesinin bu tarihte davacı tarafından eylemli olarak feshedildiği kabul edilmelidir. İşverenin, işçinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi, sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi, işçiye iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II- (b) ve (c) alt bentlerine göre haklı sebeple fesih hakkı verir. Somut olayda, işveren vekilinin iş sözleşmesinin haklı sebeple feshini gerektiren eyleminin davacı tarafından ispat edildiğinin anlaşılmasına göre, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi yerindedir. Ancak, iş sözleşmesini fesheden taraf, fesih haklı bir sebebe dayansa dahi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Mahkemece davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı hukuki değerlendirme yapılarak talebin kabulü bozmayı gerektirmiştir.

beylikdüzü hukuk, esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat, şikayete bağlı suçlar, idari dava avukatı, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü hukuk büroları, avukat beylikdüzü, avukat blog

41 thoughts on “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 2”

 1. Geri bildirim: Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir? - Akbulut Legal Beylikdüzü

 2. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numaraları - Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi - 1

 3. Geri bildirim: Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? - Akbulut Legal - Esenyurt Avukat

 4. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukatlık BürosuAnayasa Yargısı/Anayasa Mahkemesi -2 -

 5. Geri bildirim: Aihm Başvuru - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süreci -

 6. Geri bildirim: Büyükçekmece Avukat - Kaçakçılık Suçları - Beylikdüzü Avukat Akbulut

 7. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

 8. Geri bildirim: İnsan Hakları Eylem Planı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 9. Geri bildirim: İdare Hukuku Avukatı İstanbul - Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı -

 10. Geri bildirim: İşçi Avukatı - İşten Çıkış Kodları - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 11. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatları - Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı -

 12. Geri bildirim: İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim) - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 13. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatı - Ceza Hukukunda Zamanaşımı

 14. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Rıza - İlgilinin (Mağdurun) Rızası - Beylikdüzü Avukat

 15. Geri bildirim: Cinsel Taciz Avukatları - Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir? -

 16. Geri bildirim: Hakkın Kullanılması Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 17. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numara- Zilyetliğin Korunması Nedir?

 18. Geri bildirim: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 19. Geri bildirim: İnfluencer Yasası - Sosyal Medya’da Yapılan Ticari Reklam

 20. Geri bildirim: Bahçeşehir Avukat - 6222 Sayılı Kanun Kapsamında Ön Ödeme -

 21. Geri bildirim: Sokağa Çıkma Yasağı Cezası - COVİD-19 Kapsamında İhlaller -

 22. Geri bildirim: Başakşehir Avukatlık Büroları Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Hakları

 23. Geri bildirim: Beylikdüzü Arabulucu - Arabuluculuğun Yargıya Katkısı

 24. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat - İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Feshi

 25. Geri bildirim: Hakaret Suçu - Hakaret ve İftira Suçları - Beylikdüzü Avukat

 26. Geri bildirim: Ceza İnfaz Avukatı - Ceza İnfaz Mevzuatı ve Değişikliği  -

 27. Geri bildirim: Tapuya Aile Konutu Şerhi - Tapuda Aile Şerhi - Beylikdüzü Avukat

 28. Geri bildirim: İsticvap Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 29. Geri bildirim: Borçlar Kanunu Zamanaşımı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 30. Geri bildirim: Acele Kamulaştırma Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 31. Geri bildirim: Kat Karşılığı Sözleşme Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

 32. Geri bildirim: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - Beylikdüzü Avukat

 33. Geri bildirim: İhbar Tazminatı Davası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 34. Geri bildirim: Anonim Şirket Haciz - Anonim Şirketlerde Pay Haczi

 35. Geri bildirim: İmar Barışı Avukatı - Yapı Kayıt Belgesi - Beylikdüzü Avukat

 36. Geri bildirim: İpotek Sözleşmesi - İpotek Kaydı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 37. Geri bildirim: Ticareti Terk Suçu ve Cezası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 38. Geri bildirim: Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme) - Beylikdüzü Avukat

 39. Geri bildirim: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Hürriyeti Tahdit Suçu -

 40. Geri bildirim: Türk Vatandaşı Olmak - Yabancılar ve Vatandaşlık - Beylikdüzü Avukat

 41. Geri bildirim: Özgürlüğün Kısıtlanması - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması -

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.