Ana sayfa » Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı
Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı

Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı

Davanın durması kararı, yargılamanın sonuçlandığı bir karar değildir. Ara karar olarak yer alır. Durma kararı yargılamanın her aşamasında verilebilir. Bazı karar çeşitleri gibi yargılamanın bitmesi zorunluluğu yoktur. Yargılamanın devam edip etmeyeceği bir koşula bağlıdır. Yargılamanın devam etmesi için o koşulun gerçekleşmesi gerekir. Durma kararı da bu yüzden alınır. İstanbul ceza avukatları

Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez (CMK m.223/9)

Davayı Durduran Nedenler Nelerdir?

  1. Soruşturma şartının gerçekleşmesini beklemek için dava durdurulur.
  2. Kovuşturma şartının gerçekleşmesini beklemek için dava durdurulur.

Şartların gerçekleştirilmesi için bekleme kararı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dolayısıyla gerçekleşebileceği gibi özel kanunlar dolayısıyla da gerçekleşebilir. Örneğin soruşturma izninin alınmadığı durumlarda yargılamaya durma kararı verilebilir. İzin çıktığı zaman yargılamaya kalınan yerden devam edilir. Soruşturma izni verilmediği takdirde dava düşer. İstanbul ceza avukatları

Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir (CMK m.223/8).

Durma Kararının İtirazı  İstanbul ceza avukatları

Durma kararı nihai bir karar değil, ara karar olduğu için bu karara yönelik itirazlarda istinaf ve temyiz yoluna gidilmez. İstinaf ve temyiz mahkemesine itiraz başvuruları hükümler sonucunda gerçekleşebilir. İstanbul ceza avukatları

Durma kararına yönelik ancak itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz kanun yolu ilk derece bir mahkemenin verdiği kararın aynı derecede yer alan başka bir mahkeme tarafından değerlendirilmesini tanımlar. İtiraz süresi tefhim veya tebliğden sonra 7 gün içerisinde gerçekleşmelidir.  İstanbul ceza avukatları

Yargıtay Kararları İstanbul ceza avukatları

Öldürme Suçundan Kaynaklı Durma Kararı

Sanıklar … ve … (…) hakkında maktul …’e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanıkların TCK’nın 37/1. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 81/1, 29, 62, 53, 63 ve 54/4. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluklarına, mahsuba ve müsadereye, sanık … yönünden ayrıca TCK’nın 58. maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 23.09.2014 tarihli ve 123-162 sayılı, karar tarihi itibarıyla hükmedilen ceza miktarları yönünden resen temyize tabi olan hükümlerin sanıklar müdafileri ve katılan tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 27.09.2017 tarih, 1395-2918 sayı ve oy çokluğuyla;
“…A- Sanıklar… ve …’un suç işleme kararını önceden verdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, tasarlayarak kasten öldürme suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, sanıkların TCK’nın 82/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nın 81/1. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi,
B- 24.11.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,” nedenleriyle bozulmasına karar verilmiştir (Yargıtay 1. Ceza Dairesi/Karar: 2020/515).

İcrayla Alakalı Durma Kararı

Somut olayda; borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süresinde itirazı ile takibin durması üzerine, alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulüne itirazın kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın Yargıtay temyiz incelemesi neticesinde bozulması üzerine … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08.05.2014 tarih, 2014/165 Esas ve 2014/345 Karar sayılı ilamı ile her ne kadar gerekçe kısmında borçlunun ”… 31.12.2012 tarihine kadar sorumlu olması gereken miktarın 28.187,85 TL olduğundan bu miktar yönünden itirazın kaldırılması” gerektiği belirtilmiş ise de yargılamada geçen süreç içerisinde takip talebinde
talep edilen alacak bedelininin tamamının icra dosyasına yatırılmış olduğu anlaşıldığından ”dava konusuz kaldığından davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” ilişkin hüküm tesis edildiği görülmüştür.
Öte yandan, alacaklı… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açtığı menfi tespit davası sonucunda … 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararı verdiği, dosyanın görevli … 4. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesi üzerine yapılan yargılama sonucunda … 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1334 E.- 2018/344 K.sayılı kararı ile … 1. İcra Müdürlüğünün 2012/9198 Esas sayılı takip dosyasında, alacaklı… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin borçlu …’na iade borcu bulunmadığının tespiti ile alacaklının icra dosyasına ödediği 186.725,50 TL.nin borçlu tarafından alacaklıya ödenmesine karar verildiği, işbu kararın Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 11/12/2019 tarihli, 2019/3089 Esas-2019/ 9969 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.
Mahkemece bozma kararına uyulduğu görülmekle birlikte, Dairemizin bozma ilamında da işaret edilen kesinleşmiş menfi tespit hükmü ile alacaklı… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iade borcu bulunmadığı, şikayet konusu işlem tarihi itibariyle İİK.nun 72/5.maddesi uyarınca eski hale iade şartları oluşmadığı anlaşıldığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/01/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi/Karar: 2021/107).

Borç Konulu Durma Kararı İstanbul ceza avukatları

Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan … Banka Alacakları İcra Müdürlüğü’nün 2019/11043 Esas sayılı takip tarihinin 26.12.2019 olduğu ve yine borçlu lehine verilen … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 3 (üç) aylık geçici konkordato mühlet konulu karar tarihinin 18.09.2019, 1 (bir) yıllık kesin konkordato mühlet konulu karar
tarihinin ise 16.12.2019 olduğu, dolayısıyla borçlu aleyhine başlatılan şikayet konusu takip tarihinin kesin mühlet kararı sonrasında olduğu anlaşılmaktadır.
O halde; ilk derece mahkemesince; İİK 294. maddesine göre mühlet içinde hiç bir takip işlemi yapılamayacağı ilkesi gereği, şikayet konusu takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, ilk derece mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 05.06.2020 tarih ve 2020/363 E. – 2020/398 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.01.2020 tarih, 2020/18 E. – 2020/94 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 13/01/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi/Karar: 2021/204).

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlarbeylikdüzü ticaret avukatıbeylikdüzü tazminat avukatıbeylikdüzü sözleşme avukatıbeylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza AvukatıBeylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukatbeylikdüzü hukukbaşakşehir avukatsilivri avukatşikayete bağlı suçlar, idari dava avukatıbeylikdüzü avukat bürolarıbeylikdüzü hukuk bürolarıavukat beylikdüzüavukat blog

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir