Ana sayfa » Adlî Yargı / 2

Adlî Yargı / 2

Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri kanunlarda suç olarak sayılan fiillere yönelik davranışlar sergilenmesi takdirde suçluların alacağı cezaların belirlenmesi için açılan davalara bakmakla yükümlüdür. Ceza mahkemeleri de hukuk mahkemeleri gibi genel ve özel olarak iki gruba ayrılır.  beylikdüzü hukuk büroları

Ceza Mahkemeleri Nerede ve Ne Koşullarda Kurulur?

Ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliği, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin ve sulh ceza hakimliğinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Ceza mahkemeleri ve sulh ceza hakimliği, bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

Ceza mahkemelerinin ve sulh ceza hakimliğinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh ceza hakimliğinin ve asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir sulh ceza hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından karar verilir.

Genel Mahkemeler

Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye mahkemesi, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin dışında kalan davalarla ilgilenir. 2014’te yapılan değişiklikle sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış yerine sulh ceza hakimliği getirilmiştir. 

Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır ceza mahkemesiyse ek olarak görevli kılındığı haller dışında, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, irtikâp (kamusal anlamda çıkar, rüşvet), Türk Ceza Kanununun ikinci kitap dördüncü kısmının dört, beş, altı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç), Türk Ceza Kanununda yer alan yağma, terörle mücadele kapsamına giren suçlar, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet veya 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren davalarla ilgilenir. 

Özel Ceza Mahkemeleri

Özel ceza mahkemeleri özel kanunlarla belirlenen davaları görür. Özel ceza mahkemeleri, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi ve icra ceza mahkemesidir.

Ceza mahkemesinde genel ve özel mahkemelerin yanında bir de her il merkezi ve ilçede o il veya ilçe adıyla bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet başsavcılığı kamu davasının açılıp açılmamasına karar vermek üzere soruşturma yapmak ya da yaptırmak, yargılamayı kamu adına izlemek, karar verilen mahkeme kararlarının yerine getirilmesini denetlemek üzere bulunur.

Bölge Adliye Mahkemeleri

Bölge adliye mahkemeleri, başkanlar kurulu, başkanlık, daireler, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, müdürlükler ve bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığından oluşur. Bölge adliye mahkemeleri daireleriyse hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. beylikdüzü hukuk büroları

Bölge Adliye Mahkemeleri Nerede ve Ne Koşullarda Kurulur?

Bölge adliye mahkemeleri, ikinci derece adlî yargı mahkemeleri olup, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasınaysa, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu karar verilir. Türkiye’de Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Van illerinde bölge adliye mahkemeleri kurulmuş olup ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de ilân edilmiştir. 

Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca artırılabilir veya azaltılabilir. Dairelerde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur (5235 s.K. m. 29). Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanabilir. Dairelerde yargılama kural olarak aleni şekilde yürütülür, ancak görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir (5235 s.K. m. 46).

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin Görevleri

 • İlk derece hukuk mahkemelerinde verilen ve kesin olmayan kararlara karşı istinaf başvurularına karar vermek
 • İlk derece hukuk mahkemeleri arasında gelişen uyuşmazlıkları çözmek
 • İlk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına ilişkin fiili ya da hukuki bir engel çıktığında davayı bir başka mahkemeye nakletmek 
 • Kanunlarla belirlenen diğer görevleri yerine getirme

Yargıtay

Yargıtay, verilen adlî kararların son incelendiği merciidir. Yargıtay’ın esas görevi adlî yargı kapsamında verilen kararların, ülkede hukukun her yerde aynı şekilde yürütülmesini ve hukuk birliğini sağlamaktır. Yargıtay, hukuk ve ceza daireleri bölge adliye mahkemeleri ve gereken durumlarda ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların temyiz incelemesini yapar.

Yargıtay’ın Karar Organları Nelerdir?

Yargıtay’ın karar organları, Büyük Genel Kurul, daireler, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, başkanlar, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kuruludur.

Yargıtay Nerede ve Ne Koşullarda Kurulur?

Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usûlleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenmesi gerektiğinden (AY m. 154, son), Yargıtay’ın kuruluşu ve çalışma usûlleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yargıtay Hiyerarşisi

Yargıtay’da dairelerin üstünde Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu bulunur. Hukuk Genel Kurulu hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden, Ceza Genel Kurulu ise ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur (YK m. 7, I). Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının temel görevleri, Yargıtay dairelerince verilen bozma kararlarına direnen bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi kararlarının (YK m. 15, I, 1) ve ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay ilgili dairesi tarafından verilen hükümlerin temyiz yoluyla incelemesini yapmaktır (YK m. 15, I, 3).

Yargıtay’ın bir diğer karar organı ise Büyük Genel Kuruldur. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, birinci başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet başsavcı vekilinden oluşur (YK m. 8, I). Genel kurul içtihat uyuşmazlıklarını da karara bağlar. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun kararları kesindir, nihaidir.

İdarî yargıyla ilgili olan yazımıza buradan erişebilirsiniz.

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat, şikayete bağlı suçlar, idari dava avukatı, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü hukuk büroları, avukat beylikdüzü, avukat blog

beylikdüzü hukuk büroları

27 thoughts on “Adlî Yargı / 2”

 1. Geri bildirim: Aihm Başvuru - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süreci -

 2. Geri bildirim: Büyükçekmece Avukat - Kaçakçılık Suçları - Beylikdüzü Avukat Akbulut

 3. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

 4. Geri bildirim: İnsan Hakları Eylem Planı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 5. Geri bildirim: İdare Hukuku Avukatı İstanbul - Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı -

 6. Geri bildirim: İşçi Avukatı - İşten Çıkış Kodları - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 7. Geri bildirim: İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim) - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 8. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatı - Ceza Hukukunda Zamanaşımı

 9. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Rıza - İlgilinin (Mağdurun) Rızası - Beylikdüzü Avukat

 10. Geri bildirim: Cinsel Taciz Avukatları - Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir? -

 11. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatları - Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı -

 12. Geri bildirim: Miras Hukuku Avukatı - Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir? -

 13. Geri bildirim: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 14. Geri bildirim: İnfluencer Yasası - Sosyal Medya’da Yapılan Ticari Reklam

 15. Geri bildirim: Bahçeşehir Avukat - 6222 Sayılı Kanun Kapsamında Ön Ödeme -

 16. Geri bildirim: Sokağa Çıkma Yasağı Cezası - COVİD-19 Kapsamında İhlaller -

 17. Geri bildirim: Beylikdüzü Arabulucu - Arabuluculuğun Yargıya Katkısı

 18. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat - İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Feshi

 19. Geri bildirim: Borçlar Kanunu Zamanaşımı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 20. Geri bildirim: Acele Kamulaştırma Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 21. Geri bildirim: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - Beylikdüzü Avukat

 22. Geri bildirim: Anonim Şirket Haciz - Anonim Şirketlerde Pay Haczi

 23. Geri bildirim: Boşanma Avukatı - Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat -

 24. Geri bildirim: İmar Barışı Avukatı - Yapı Kayıt Belgesi - Beylikdüzü Avukat

 25. Geri bildirim: İpotek Sözleşmesi - İpotek Kaydı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 26. Geri bildirim: Türk Vatandaşı Olmak - Yabancılar ve Vatandaşlık - Beylikdüzü Avukat

 27. Geri bildirim: Özgürlüğün Kısıtlanması - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması -

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.