Ana sayfa » Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi – 1
beylikdüzü avukat

Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi – 1

Beylikdüzü Avukat Numaraları

Anayasa yargısı, temelde anayasaya aykırı olan yasaları belirleyip iptaline karar vermeyi hedef alır. 1961 Anayasası’yla anayasal sisteme dahil olan Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkemelerin en üstünde yer alır. Fakat bu Anayasa Mahkemesini temyiz anlamında son mercii haline getirmez. Anayasa Mahkemesinin diğer mahkemelerle bağlantısı tamamen itiraz halinde yollanan işlerde anayasa uygunluk durumunun kontrolü üzerinden yürür. Beylikdüzü Avukat Numaraları

Anayasa Mahkemesi on beş kişiden oluşur. Her üye on iki yıl görev süresi için seçilir ve altmış beş yaşına gelen üyeler emekli olur. Mahkemede iki bölüm ve genel kurul bulunur.

Anayasaya Uygunluk Denetimi Nasıl İşliyor?

Anayasaya uygunluk denetimi kapsamında yasalar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve meclis iç tüzüğü yer alır. Anayasa Mahkemesi bu kapsamda önüne getirilen hukuk kurallarını anayasaya aykırı bulursa iptal eder.

Anayasa Mahkemesi, anayasada meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğiyse sadece şekil yönünden denetler.

Anayasa Mahkemesi iptale ya da değişikliğe dair bir kararı kendiliğinden yerine getiremez. Bunun için görevlendirilen kişiler ve organlar aracılığıyla iptal ya da itiraz davası açılarak konu Anayasa Mahkemesine taşınır.

İptal Davası/Soyut Norm Denetimi

İptal davası ya da soyut norm denetimi, anayasanın belirttiği kişilerin ya da organların bir yasaya, cumhurbaşkanlığı kararnamesine ya da TBMM İçtüzüğüne ilişkin doğrudan Anayasa Mahkemesine esas ve şekil itibariyle açtıkları iptal davasıyla gerçekleşen denetim şeklidir. Anayasa aykırılık durumu ve bunun denetimi herhangi bir davayla alakalı olmaksızın gelişeceğinden bu yönteme soyut norm denetimi denir. 

Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya aykırılık bağlamında iptal davası Anayasa Mahkemesinde açılamaz.  Beylikdüzü Avukat Numaraları

Salt şekil bozukluğu iddiasıyla normun iptali istenebilir. Bu durum Anayasada şu şekilde ifade edilmiştir: “Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.” Bu davanın süresi ilgili mevzuatın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gündür (Anayasa, m. 148).

İptal Davası Açma Yetkisi Kimlere Verilir?

İptal davası açma yetkisi cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasal parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. Dava açma süresi altmış gündür (Anayasa, m. 150-151).

İtiraz Davası/Somut Norm Denetimi

Anayasa Mahkemesinin bir başka göreviyse itiraz yoluyla yasaların ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluğunu denetlemektir. İtiraz davası bir dava dosyası yoluyla gelişebileceği için somut norm denetimi denir.

Bir davaya bakan mahkeme, davaya uygulayacağı kararın anayasaya aykırı olduğunu düşünürse ya da davacı yahut davalının ileri sürdüğü anayasaya aykırılık konusuna kanaat getirirse Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar davayı bekletir. Davaya bakan mahkeme tarafların itirazlarını ciddi görmezse iddia temyiz mercilerine (Yargıtay veya Danıştay) tarafından karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi aykırılık iddiası kendine ulaştığından itibaren beş ay içerisinde kararını verir ve açıklar. Beş ay içerisinde bir açıklama olmazsa davaya bakan mahkeme davayı yürürlükteki cumhurbaşkanığı kararnamesi ya da yasalara göre karara bağlar. Bu süreçte Anayasa Mahkemesinden bir karar gelirse Anayasa Mahkemesinin verdiği karar uygulanır.

Buna göre;

  • İtiraz davası/somut norm denetimine yalnızca cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yasaların hükümleri konu olur.
  • Görülmekte olan bir dava olmalıdır ve bu davaya söz konusu olan bir yasanın ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hüküm/hükümleri anayasaya aykırı bulunmalıdır. Taraflardan birinin (davacı/davalı) ileri sürdüğü aykırılık mahkeme tarafından ciddi bulunmalıdır aksi takdirde geçerli sayılmaz.
  • Anayasa Mahkemesi kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir (Anayasa, m. 153). Karalar, Resmi Gazete’de hemen yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar (Anayasa, m. 153).

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir