Ana sayfa » Adlî Yargı / 1

Adlî Yargı / 1

beylikdüzü avukat büroları

Türk Hukuk Sistemi Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’ne paralel olarak hazırlanmış bir hukuk kuralları bütünüdür. Bu kurallar toplumu kapsamak amacıyla genel ve soyut kurallardır. Adlî yargı da genel ve olağan yargı koludur. Yani diğer yargı kolları alanına girmeyen konular adlî yargıda çözülür. Adlî yargı üç kola ayrılmıştır:

 1. Kişiler arasında doğan uyuşmazlıklarla alakalı konularla ilgilenen ve yargılama uygulayan ilk derece mahkemeleri
 2. İlk derece mahkemelerinin kararlarına yönelik istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemeleri
 3. Bölge adliye mahkemesi ve bazı hallerde ilk derece mahkemesinin temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 

İstinaf ilk derece mahkemelerinin verdikleri kararların bölge adliye mahkemelerince incelenmesi ve denetlenmesi sonucunda iyileştirilmesi ya da iptal edilmesine dair kanun yoludur.

beylikdüzü avukat büroları

İlk Derece Mahkemeleri

Adlî yargıda ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.

Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemeleri, özel hukuk alanında ortaya çıkan (boşanma, alacak davası vb.) çözüldüğü ve karara bağlandığı adlî yargı ilk derece mahkemeleridir. İlk derece hukuk mahkemeleri de kendi içerisinde genel ve özel mahkemeler olarak iki gruba ayrılır. Genel mahkemeler bakacakları davalar kapsamında kişisel ya da uyuşmazlık türüne göre sınırlandırma olmayan mahkemelerdir. Buna göre asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri genel mahkemelere girer. 

Hukuk Mahkemeleri Nerede ve Ne Koşullarda Kurulur?

Hukuk mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları da göz önünde tutularak her il merkezi ve belirli ilçelerde kurulur. Bu mahkemeler kuruldukları il ve ilçenin adı ile anılır (ör. Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesi veya Mihalıççık Sulh Hukuk Mahkemesi). Mahkemelerin yargı çevresi bulundukları il veya ilçe merkezi ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarına göre belirlenir. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yer alan ve o ilin adıyla anılan sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçenin yargı çevresine bakılmaksızın, Adalet Bakanlığı’nın önerisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir (ör. Eskişehir 1., 2., ve 3. Sulh Hukuk Mahkemesi). Ayrıca ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, mahkemeye gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasında iş dağılımının Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebileceği öngörülmüştür (5235 s.K. m. 5/son). Buna paralel olarak, bir hukuk mahkemesinin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi de Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine, coğrafi durum ve iş yoğunluğu ölçütlerine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir. 

Anayasa’ya göre, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama usûlleri kanunla düzenlenmelidir (AY m. 142). Buna uygun olarak, hukuk mahkemelerinin kuruluşu 5235 sayılı Adlî Yargı Teşkilat Kanunuyla, görev ve yetkileri ile yargılama usûlleri ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile belirlenmiştir.

Genel Mahkemeler 

Asliye Hukuk Mahkemesi

Sulh mahkemesinin görevi dışında kalan dava ve işlerle birlikte mal varlığı ve şahıs varlığına ilişkin konularla ilgilenir.

Sulh Hukuk Mahkemesi

Kira ilişkisiyle alakalı olarak doğan uyuşmazlıklar, taşınır ya da taşınmaz mallarda sadece zilyetliğin (bir mala sahip olma ve kullanma durumu) korunması davaları, taşınır ve taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi ve paylaştırılması davaları, sulh hukuk mahkemesinin ya da sulh hukuk hakiminin görevlendirdiği diğer konulara sulh hukuk mahkemesinde görülür.

Özel Mahkemeler

Özel bir kanunla oluşturulan ve bakacakları davalar kişiler arasında gelişen durumlarla sınırlandırılan uyuşmazlıklardır. Özel hukuk mahkemesinde görülecek davalar kanunla belirlenmiştir. Örneğin tüketici mahkemesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre doğacak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur. Asliye ticaret mahkemesi hariç özel mahkemeler tek hâkimlidir. Bir yerde özel mahkeme yoksa davalar asliye hukuk mahkemesi tarafından görülür.

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat, şikayete bağlı suçlar, idari dava avukatı, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü hukuk büroları, avukat beylikdüzü, avukat blog

beylikdüzü avukat büroları

27 thoughts on “Adlî Yargı / 1”

 1. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukatlar - Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine

 2. Geri bildirim: Aihm Başvuru - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süreci -

 3. Geri bildirim: Büyükçekmece Avukat - Kaçakçılık Suçları - Beylikdüzü Avukat Akbulut

 4. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

 5. Geri bildirim: İnsan Hakları Eylem Planı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 6. Geri bildirim: İşçi Avukatı - İşten Çıkış Kodları - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 7. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatları - Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı -

 8. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatı - Ceza Hukukunda Zamanaşımı

 9. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Rıza - İlgilinin (Mağdurun) Rızası - Beylikdüzü Avukat

 10. Geri bildirim: Esenyurt Avukat - Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? - Akbulut Legal -

 11. Geri bildirim: Hakkın Kullanılması Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 12. Geri bildirim: İnfluencer Yasası - Sosyal Medya’da Yapılan Ticari Reklam

 13. Geri bildirim: Başakşehir Avukatlık Büroları Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Hakları

 14. Geri bildirim: Bahçeşehir Avukat - 6222 Sayılı Kanun Kapsamında Ön Ödeme -

 15. Geri bildirim: Hakaret ve İftira Suçları - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 16. Geri bildirim: Ceza İnfaz Avukatı - Ceza İnfaz Mevzuatı ve Değişikliği  -

 17. Geri bildirim: Tapuya Aile Konutu Şerhi - Tapuda Aile Şerhi - Beylikdüzü Avukat

 18. Geri bildirim: İsticvap Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 19. Geri bildirim: Anonim Şirket Haciz - Anonim Şirketlerde Pay Haczi

 20. Geri bildirim: Şufa Hakkı - Şufa (Önalım) Hakkı - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 21. Geri bildirim: İmar Barışı Avukatı - Yapı Kayıt Belgesi - Beylikdüzü Avukat

 22. Geri bildirim: İpotek Sözleşmesi - İpotek Kaydı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 23. Geri bildirim: Sözleşme Avukatı - E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi -

 24. Geri bildirim: Ticareti Terk Suçu ve Cezası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 25. Geri bildirim: Unutulma Hakkı - İnternette Unutulma Hakkı ve Google

 26. Geri bildirim: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Hürriyeti Tahdit Suçu -

 27. Geri bildirim: Özgürlüğün Kısıtlanması - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması -

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.