Akbulut Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Uzmanlık Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Beylikdüzü Avukat Olarak Danışmanlık Verdiğimiz Bazı Hukuk Alanlarımız

İcra iflas hukuku; özel hukuk ilişkilerinden oluşan teminat ve ödeme alacaklarının, borçlu tarafından alacaklıya verilmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine kanuni işlemler başlatılarak alınması ve sürece dair tüm detayları kapsar.

İstanbul Beylikdüzü avukatları olarak icra takibi türlerini belirtecek olursak;

 • İlamsız icra takibi
 • İlamlı icra takibi
 • Rehin takibi
 • Kambiyo takibi
 • Kira takibi
 • İpotek takibi
 • Nafaka takibi
 • Çocuk teslim takibi

İcra iflas hukukunda yer alan haciz türleri ise; İcrai haciz, geçici haciz, ilave haciz, tamamlama haczi, ihtiyati haciz olmaktadır. İcra ve haciz işlemleri kanunen uygun olarak belirlenen işlemlerle başlatılmalıdır. İşlemler hukuk bürosu tarafından başlatılabileceği gibi alacaklı tarafından da başlatılır. Başlatılan işlemler için karşı tarafında, süresi içinde işlem kararlarına itiraz etme hakkı vardır.

Aile ve boşanma hukuku olarak görev yapan avukatımız aynı zamanda; ceza hukuku, ticaret hukuku danışmanlık hizmetleri ve avukatlık hizmeti konusunda da yetki sahibidir. Hukuk büromuz uzman olduğu tüm hukuki alanlarda müvekkillerinin haklarını korur ve aynı zamanda hak kayıpları yaşamasına da engel olur.

İstanbul Beylikdüzü avukatlık hizmeti alanında görev yapan hukuk büromuz, ceza hukuku ve diğer hukuk alanlarında da başarıyla görev yapmaktadır. Hukuk büromuz; boşanma davası (anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma) vb. diğer aile ve boşanma hukuku, ticaret hukuku başta olmak üzere aynı zamanda diğer hukuki alanlarda müvekkillerinin haklarının korunması adına danışmanlık hizmeti, dava süreci yönetimi işlemlerini yapmaktadır.

Ceza hukuku alanının oluşturulmasının en temel sebebi, toplum huzurunun korunmasıdır. Ayrıca bu hukuk alanı kişilerin özgürlük haklarını da koruyarak hak kayıpları yaşamalarına engel olmaktadır. Ceza hukukunun içeriğini 2 kısma ayırarak incelemek gerekir. Bunlar;

Genel ceza hukuk alanı: Suç kavramını inceleyerek maddi ve manevi şekillerde değerlendiren alandır.

Özel ceza hukuk alanı: Ülkedeki huzurun korunması için oluşturulan kanunların ve bu ölçütlerde davranmayan vatandaşların ve yabancı kişilerin karşılaşacakları ceza sistemini değerlendiren alandır. Bu hukuk alanı kendi içerisinde dört temel kısma ayrılmaktadır. Bunlar; Uluslararası işlenen suçlar, topluma karşı işlenen suçlar, kişilere yönelik işlenen suçlar, Millete ve Devlete karşı işlenen suçlardır.

Ticaret hukuku başta olmak üzere hak kayıpları yaşanılan diğer hukuk alanlarına da dair danışmanlık hizmetleri ve dava avukatlık hizmeti için İstanbul Beylikdüzü hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret hukukunun en temel amacı, tacirlerin haklarını yasalar ve kanunlar kapsamında koruma altına almaktır. Ticaret hukukunun kendi içerisinde 6 ana kısma ayrıldığını belirtebiliriz. Bunlar; Şirketler hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku, ticari işletme hukuku ve deniz ticareti hukukudur.

Bazı özellikleri ve sistemlerine uygun olarak ticaret hukuku alanında birkaç madde belirtmek gerekirse;

 • Ülkenin örf kuralları önemlidir
 • Özel hukuk içerisinde geniş yer alan bölümdür
 • Yapılan ticari işlem kapsamlarında kamu güveninin sağlanması için şekilcilik ön planda yer alır
 • Tarafların eşitliği ilkesi, sınırlandırılmış şekildedir

Ticari işletmeyle alakalı olan her dava ticari dava niteliği taşımaz ve bu sebeple de her dava ticaret mahkemesinde görülmez. Ticari davalar, mutlak ve nispi ticaret davaları şeklinde iki kısma ayrılır. Kısım içeriklerine ve diğer gelişmelere göre davanın açılacağı mahkeme belirlenir. 6102 sayılı Ticaret kanunu düzenlemesinde; ticari davalar ticaret mahkemesinde görülür. Fakat bir tarafın tacir olması, davanın ticari dava olması için yeterli değildir.

Gayrimenkul hukuku avukatları olarak; Tapu iptal-tapu tescil davaları, şufa-ön alım davası, muris muvazaa-mirastan mal kaçırma, imar plan değişiklikleri, yabancıların mülk edinmesi, taşınmaz alım-satımı işlemlerinde yer almaktayız. Ayrıca kira sözleşmelerinden kaynaklı davalar, imar uygulamaları, kat karşılığı satış sözleşmesi vb. diğer gayrimenkul konularında danışmanlık hizmetleri vermeye ve dava ilerletme yetkisine sahip olmaktadır.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 23 Haziran 1965 yılında kabul edilmiştir. Kanunun 1.madde içeriği şöyledir; Tamamlanmış olan yapının kat, iş bürosu, daire, dükkân, mağaza, mahzen, depo tarzı bölümlerinden ayrı ayrı veya başlı başına kullanıma elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki ya da ortak malikleri tarafından, kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Gayrimenkul hukuku alanında, mahkemenin kararlarına itiraz etmek isteyen tarafın süresi içinde itiraz hakkını kullanması gerekir. İstanbul Beylikdüzü hukuk bürosu olarak belirtmek isteriz ki; Gayrimenkul hukukuna dair işlemlerde zaman aşımı süresi oldukça önemlidir ve her konu hakkında farklı zamanaşımı ve itiraz süresi belirlenmektedir. Zamanaşımı ve itiraz sürelerine dikkat edilmesi hak kayıpları yaşanmasına engel olur. Avukatlık hizmeti görevlerinden biri de, avukatın tüm hukuki alanlarda müvekkillerinin süre takiplerini dikkatli şekilde yapmasıdır.

Aile hukuku, kapsamı gerekliliğince oldukça fazla konuyu içermektedir. Beylikdüzü boşanma avukatı olarak, İstanbul Beylikdüzü semtinde ve diğer ilçelerinde görev yapmaktayız. Aile ve boşanma hukuku avukatları olarak anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü başta olmak üzere çekişmeli boşanma davası ve aile hukuku alanında görev yapmaktayız.

TMK kanunlarına göre; Boşanma davası kapsamında avukatlık hizmeti alınması zorunlu değildir. Fakat boşanma davalarında tarafların özellikle dava dilekçesi ya da dava dilekçelerini hazırlarken hak kayıpları ve mahkemenin vermiş olduğu kararlarına itiraz hakkının sonradan olmaması durumları göz önünde bulundurularak, aile avukatı hukuku bürosu yerlerine gidilerek danışmanlık hizmetleri alınması tavsiye edilir.

Aile hukukunun içerisinde sadece boşanma davaları yer almaz. Çekişmeli boşanma davaları ve boşanma kararlarının yanında.  Aynı zamanda aile mahkemelerinde aileye dair yer alan diğer konularda bu hukuk alanı içerisindedir. Bunlara örnek verecek olursak; Velayet davası, iddet müddetinin kaldırılması davası, nafaka davası, tazminat davası, nişandan ayrılma davası, mal rejimi davası, soy bağının kurulması- soy bağının kaldırılması ve diğer aile konularını belirtebiliriz.

Türk medeni kanunu aile hukuku kapsamı 118-494 maddeleri içeriğindedir. Evlilik hukuku kısmı TMK 282-395 maddelerinde yer alır. Hısımlık kısmı 396-494 maddeler arasındadır. Vesayet kısmı ise 118-281 maddelerinde yer alır.

İdare vergi hukuku; vergi niteliklerini, vergilerin alınma şekillerini, vergi yükümlülüklerine bağlı olan maliye ilişkilerini vb. diğer tüm vergiye dair olan kapsamları konu alır. Anayasa 73.madde içeriğine göre; Herkes kamu giderlerini karşılamak için, mali güç oranına bağlı olarak vergi ödemekle yükümlüdür. Maliye politikasının sosyal amacı ise vergi yükünün adaletli şekilde dağıtılmasını sağlamaktır.

Vergi hukuku alanında sorun ya da anlaşmazlık yaşayan taraf 30 gün içinde dava açma hakkını kullanmalıdır. Dava açmadan önce tarafın, avukatlık hizmeti alarak bilgi edinmesi avantaj sağlamaktadır. İstanbul Beylikdüzü avukatları olarak, dava açılmadan önce uzlaşma yoluna başvuru yapılması gerektiğini de belirtmek isteriz.

Hukuk bürosu kapsamımıza uygun olarak, görev yaptığımız bazı vergi ve idare hukuku konularımız şunlardır;

 • Yanlış, eksik gelir beyanları
 • İdare aracılığıyla yapılan tarh işlemleri
 • Vergi uyuşmazlığı konuları
 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi kapsamları anlaşmazlıkları
 • Gelir vergisi stopajı
 • Kamu ihale işlemleri
 • İdari tarafından verilen ceza kararlarına itiraz edilmesi
 • Belediye iskân ve imar işlemlerine yönelik itirazlar, hukuki prosedürler
 • Danıştay nezdinde açılması muhtemel olan tüm idare ve vergi davaları

Miras hukuku, miras bırakanın ölümünden sonra devam eden hak ve borçlara ilişkin olayları düzenlemektedir. Anayasa 35.madde içeriğine göre; Herkes mülkiyet ve miras haklarında söz sahibidir. Bu durumlar sadece kamu yararına olan etkenlerde kanunlar çerçevesinde sınırlandırılabilir.

Mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra terekede yani mirasta hak sahibi olan kişi veya kişilerdir. Mirasçılar, iki kısma ayrılırlar. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar, kanun çerçevesinde yer alan ve miras bırakanla kan bağı olan kişilerdir. Altsoy, anne-baba, sağ kalan eş, evlatlık ve Devlet yasal mirasçılar arasındadır. Devletin mirastaki pay hakkı nasıl olmaktadır? Miras bırakanın kanunen veya atanmış mirasçısının olmadığı durumlarda, miras payı Devlet hazinesine devredilir. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakan tarafından mirasa, kanunen yapılan işlemlerle dâhil edilen kişilerdir.

Hukuk büromuz, miras hukuku alanında, ceza hukuku, ticaret hukuku, aile ve boşanma hukuku alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca dava süreçlerinin ilerletilmesi, mahkeme kararlarına itiraz ve diğer hukuki konularda da yetkisi vardır. İstanbul Beylikdüzü hukuk bürosu olarak; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, icra ve iflas hukuku davaları, gayrimenkul hukuku davaları ve diğer alanlarda müvekkillerinin kanuna uygun olarak haklarını korumaktadır.

Sağlık hukuku, sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen kişiyle ve sağlık hizmetini veren kişi arasındaki kanuni oluşumları belirtmektedir. Bu hukuk alanı aynı zamanda tarafların Devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu denklem içerisinde sağlık hukukunun karma bir hukuk dalı olduğundan bahsedebiliriz ve içerisine medeni hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku gibi hem özel hem de kamu davalarına özgü kuralları da benimsediğinden bahsedebiliriz.

1998 yılında yürürlüğe giren sağlık kanunu kapsamında, hasta hakları korunma altına alınmıştır. Fakat bu düzenleme içerisinde doktor kusuru belirtilmesine dair bazı eksiklikler vardır. Bu sebeple de medeni kanun ve ceza kanunu maddeleri de, dava konusunda yer alabilir.

Malpractice yani doktor hatası olarak belirtilen durum sonrasında, hasta ya da durumun ilerleyişine göre hasta yakınının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Yaşanılan hekim hatasına uygun olarak hastanın ölümü gerçekleştiyse, TCK 85.madde içeriğine göre “taksirle ölüme sebebiyet verme suçu” oluşmuş olur ve buna uygun şekilde ceza davası da açılabilir.

Beylikdüzü boşanma avukatı olarak boşanma davası haricinde, sağlık hizmetleri sonucunda meydana gelen hak kayıpları doğrultusunda tüm sağlık hukukunun davalarında, avukatlık hizmeti ve dava süreci yönetme yetkisine sahibiz. Deneyimli hukuk bürosu bilgisi dâhilinde olan alanlarda müvekkillerinin yararına olacak şekilde mahkeme sürecini ilerletebilirler.

Sözleşmeler hukuku, iki gerçek ve tüzel kişi başta olmak üzere karşılıklı anlaşma sağlanarak yapılan düzenlemelerdir. Sözleşme avukatları olarak görev yapan yetkili avukatlar sadece sözleşme düzenlemezler. Ayrıca bu alanlarda müvekkillerinin haklarını da koruma altında tutarlar.

Anayasa’nın 48. Maddesinde “Çalışma ve sözleşme hürriyeti” kapsamına yer verilmiştir. Madde içeriğinde işçi ve işverenin karşılıklı imzaladıkları iş sözleşmesinden bahsedilmektedir. Sözleşmeler sadece işçi ve işveren arasında yapılmaz. Hak kayıpları yaşanmaması için avukatlık hizmeti görevlerinden biri de; karşılıklı yapılan anlaşmalarda sözleşme hazırlanmasını sağlamaktır.

İstanbul Beylikdüzü avukatı olarak belirtmek isteriz ki; sözleşmeler, tarafların talep ve arazlarına göre düzenlenir. Fakat içeriklere göre hakkaniyet söz konusudur. Her ne kadar kanun koyucu sözleşmeye dair özel bir düzenleme yasası belirtmemişse de hakkaniyet ölçüsü geçerliliği Yargıtay kararlarına göre de onaylanmıştır.

Türk hukukunda sözleşme hukuku olarak özel bir kanun belirlemesi yoktur. Sözleşme hukuku kanunu olmamasıyla birlikte pek çok hukuk alanında sözleşmeden bahsedilir ve aynı zamanda sözleşmenin yaptırım uygulamaları da yine hukuk dalı içerisinde yer alır. Türk medeni kanunu borçlar kanunu, ticaret hukuku kanunu, iş hukuku kanunu ve tüketici kanununda sıklıkla sözleşmeye yer verilir.

Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal Hukuk & Arabuluculuk

Merkezi İstanbul’da bulunan Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet veren kurumsal bir hukuk bürosudur. Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal,  2007 yılında kurulmuş olup şimdiye dek binleri aşan dava ve icra dosyasını başarıyla  sonuca kavuşturmuştur. 

Bununla birlikte Akbulut Legal, müvekkillerine verdiği hukuki hizmetlerde objektiflik, verimlilik ve sonuç odaklı olmayı temel prensip olarak kabul etmiştir.

Bizler Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin hukuki sorunlarını benimsemekteyiz. Bununla beraber mevzuat değişikliklerini yakından takip etmekteyiz. Özellikle, müvekkillerimizin hukuki sorunlarını en kısa sürede çözmek ve doğması muhtemel sorunların oluşmasını engellemek hedeflerimiz arasındadır.

Bütün bunların yanı sıra büromuz ulusal hukukun yanında uluslararası hukuka ilişkin pratik çalışmalara da önem vermektedir. Bu kapsamda büromuz kurucu avukatı Salih AKBULUT tarafından çeşitli hukuki ziyaretler yapılmıştır. 2013 yılında Hollanda Yargıtay Başkanlığı, Amsterdam Barosu, Lahey Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Belçika’da bulunan Avrupa Parlamentosu gibi kurumlara hukuki ziyaretler gerçekleştirilmiş ve fikir teatisinde bulunulmuştur.

Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, geçmişten alınan ilhamla, müvekkillerine kaliteli hukuki hizmet verme kararlılığından ödün vermemektedir. 

Son olarak, Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu donanımlı ve tecrübeli kadrosuyla Beylikdüzü’nde bulunan ofisinde hizmet vermektedir. Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Yabancılar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku Alanları, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku, Miras Hukuku alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Beylikdüzü Akbulut Legal & Hukuk Danışmanlık, Çünkü;

Güvenilir ve Kaliteli

Büromuz güvenilir ve tecrübeli kadrosuyla yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası hukuk alanında hizmet sunmaktadır. Büromuz uluslararası alanda eğitimini tamamlamış ve başarılara imza atmış kadrosuyla hizmete devam etmektedir. Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimizi 2007 yılından beri hukuki süreçler ve sonuçları hakkında her an bilgilendiriyoruz.

Amacımız müvekkillerimize karşı şeffaf ve güvenilir hizmet sunmaktır.

Sonuç Odaklı Hizmet

Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak amacımız müvekkillerimizin hukuki sorunlarına etkin, hızlı ve sonuç odaklı çözüm bulmaktır. Bu nedenle müvekkillerimizi etkin şekilde dinliyor ve buna yönelik adımlar atıyoruz. Müvekkillerimizle vekalet ilişkisi kurarken müvekkillerimizin taleplerini önemsiyoruz. 

Müvekkillerimizin taleplerine uygun, sonuç odaklı, en hızlı ve en etkin hukuki yollara başvuruyoruz.

İstenen Sonuçlar

Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu müvekkillerine deneyimli ve güvenilir kadrosuyla hızlı ve sonuç odaklı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bizler müvekkillerimizin hukuki sorunlarını çözmek ve henüz doğmamış hukuki sorunların önüne geçmek için müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Amacımız müvekkillerimizi Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ailesine katarak hukuki sorunlarınızı en etkin şekilde çözüme kavuşturmaktır.